Archivo de la categoría: Noticias / Notícies / News

Dia de l’Hepatitis C 2020

Com cada any, el 28 de juliol commemorem  el Dia Mundial de les Hepatitis Víriques, promogut l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Enguany ho farem organitzant la jornada “A 10 ANYS DE L’OBJECTIU DE L’ELIMINACIÓ DE L’HEPATITIS C… ON SOM?”. Malgrat la pandèmia de la COVID-19, creiem que cal mantenir el treball de reflexió i sensibilització d’aquesta jornada anual,  atès que les hepatitis víriques, especialment l’hepatitis C crònica, continuen sent un greu problema de salut pública, amb una elevada morbimortalitat.

  • Jornada: A 10 ANYS DE L’OBJECTIU DE L’ELIMINACIÓ DE L’HEPATITIS C… ON SOM?
  • Dimarts 28 de juliol, de 10.00 a 12.00 h

L’objectiu d’aquesta jornada és recordar que estem a 10 anys de la fita proposada per l’OMS d’eliminar l’hepatitis C i altres hepatitis víriques com a problema de salut pública el 2030, proposta que forma part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. Explicarem què s’ha aconseguit fins ara dins el marc d’actuació del Pla de prevenció i Control de l’Hepatitis C de Catalunya, quines són les principals línies estratègiques de treball i els reptes més importants. A més, comptarem amb el Dr. John Dillon, hepatòleg i catedràtic de la Universitat de Dundee a Escòcia. Ell ha participat directament en l’elaboració del Pla d’Escòcia per l’eliminació de l’hepatitis C i ha treballat extensament en intervencions dirigides a poblacions vulnerables, que són clau en la desitjada eliminació de l’hepatitis C a través d’estratègies de microeliminació.

Arran de les circumstàncies actuals, enguany la jornada la farem en línia. Us adjuntem el programa on també hi trobareu un enllaç al formulari d’inscripció. Les persones inscrites rebreu puntualment l’enllaç de connexió a la plataforma per fer el seminari web el dia 28 de juliol.

Us hi esperem!

Joan Colom Farran

Director del programa PCAVIHV (Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les Hepatitis Víriques)

 

Reunió Hepatitis C 28-7-20

Plan de drogas para la ciudad de Barcelona

Alex Fernández Carli.  Barcelona

Transcripción del grupo de trabajo para la actualización del plan de drogas de la ciudad de Barcelona

Plan tras plan parece que hay cosas que se vuelven a retomar y que muchas veces son cosas tan elementales y básicas como las condiciones y equipamiento para el trabajo o cuestiones relacionados con el estigma, la falta de respeto a derechos de usuarios y trabajadores, las condiciones en las que trabajamos y la dificultad o trabas para el acceso a la red de servicios sociales o recursos por parte de la población que atendemos. Salud mental, patología dual, acceso a programas de alojamiento o de atención sanitaria.
A continuación un primer documento que recoge las aportaciones de diferentes profesionales en cuanto a propuestas de objetivos

 

Objectius operatius

Num Objectius operatius Categoria
1 Ampliar l’horari dels programes de reducció de danys a 24 hores Cartera de serveis
2 Implementar programes de reducció de danys per a persones consumidores d’alcohol en situació de sensellarisme Cartera de serveis
3 Implementar programes de reducció de danys per a persones consumidores de drogues per via no injectada (especialment consum inhalat/fumat) a tots els centres Cartera de serveis
4 Dissenyar programes i recursos per a les persones amb TUS en envelliment Cartera de serveis
5 Implementar programes de recollida de xeringues per parells en tots els centres amb reducció de danys Cartera de serveis
6 Crear un programa pilot de dispensació d’heroïna com a tractament de TUS Cartera de serveis
7 Crear espais de trobada per persones amb TUS, per abordar de forma grupal les seves dificultats en diferents àmbits Cartera de serveis
8 Crear un servei d’atenció domiciliaria per a aquelles persones que no poden acudir als CAS Cartera de serveis
9 Impulsar la dosi mínima de metadona d’urgència, d’accés immediat Cartera de serveis
10 Fomentar els espais que permetin el treball personal des d’un vessant lúdic i creatiu Cartera de serveis
11 Garantir que els serveis d’anàlisi de substàncies son accessibles i s’adeqüen a les necessitats de les poblacions més vulnerables Cartera de serveis
12 Introduir circuit gota seca, per facilitar la detecció de VHC i HIV, i les càrregues virals, de les persones usuàries de REDAN Cartera de serveis
13 Millorar les condicions laborals de la xarxa de drogodependències per tal de disposar d’equips estables Condicions laborals
14 Implementar eines d’avaluació continua de les condicions laborals per tal de detectar stiuacions de violència i malestar i aplicar mesures correctores Condicions laborals
15 Garantir la seguretat i la salut mental i física, tot vetllant per minimitzar els riscos psicosocials, dels i les professionals dels Centres i serveis de reducció de danys Condicions laborals
16 Assegurar una xarxa de coordinació entre els recursos de drogues i altres recursos socials i sanitaris (ESMES, salut mental…) Coordinació
17 Abordar les problemàtiques d’inserció sociolaboral d’una forma personalitzada i en el marc d’una institució especialitzada Coordinació
18 Establir circuits de coordinació entre els CAS i l’Atenció Primària Coordinació
19 Garantir l’equiparament de drets de les persones amb TUS amb la resta de la ciutadania Estigma
20 Utilitzar un llenguatge no sexista i lliure d’estigma inclusiu amb les dones i poblacions de gènere no binari Estigma
21 Promoure la formació per a professionals no especialitzats en drogodependències Formació
22 Fomentar la formació i l’intercanvi d’experiències entre professionals Formació
23 Incorporar formacions compartides entre centres per a compartir estratègies d’acció individual i comunitària Formació
24 Incorporació dels dispositius de reducció de danys al programa docent universitari Formació
25 Confeccionar un pla d’acollida i formació bàsica per a nous professionals de la xarxa de drogodependències Formació
26 Oferir formació continuada per tal de millorar l’expertesa dels equips de drogodependències (per exemple, formació en noves substàncies) Formació
27 Impulsar programes i intervencions amb una visió en noves masculinitats, i perspectiva de gènere i LGTBIQ Interculturalitat i gènere
28 Garantir la continuïtat de Metzineres (un espai de reducció de danys per a dones que usen drogues) Interculturalitat i gènere
29 Incorporar dones i persones de gènere no binaries que usen drogues en el disseny, implementació, seguiment i avaluació del PADB Interculturalitat i gènere
30 Establir als centres espais no mixtos i de seguretat per a les dones Interculturalitat i gènere
31 Desplegar respostes al sensellarisme de dones i persones de gènere no binari que s’adequin a la seva heterogeneïtat Interculturalitat i gènere
32 Millorar l’atenció a les dones que consumeixen i són víctimes de violència masclista Interculturalitat i gènere
33 Establir un programa Housing First d’atenció al sensellarisme per a persones que consumeixen drogues Sensellarisme
34 Garantir alternatives habitacionals a persones amb TUS i sensellarisme Sensellarisme
35 Millorar el programari SICAS Sistema d’informació
36 Recollir nous indicadors que permetin visibilitzar i valorar l’impacte de polítiques i pràctiques adreçades a persones que usen drogues. Sistema d’informació

 

Medication First

Surge Medication First en USA, un programa similar a Housing First, con acceso tan rápido a metadona y buprenorfina, como es posible sin necesidad de requisitos previos, ni de plan de trabajo.

(1) Clients receive pharmacotherapy as quickly as
possible, prior to lengthy assessments or treatment planning sessions;
(2) Maintenance pharmacotherapy is delivered
without arbitrary tapering or time limits;
(3) Individualized psychosocial services are offered but
not required as a condition of pharmacotherapy;
(4) Pharmacotherapy is discontinued only if it
appears to be worsening the client’s condition

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740547219301205

 

SIDC. Drug Dependence Information System in Catalonia

SIDC. Drug Dependence Information System in Catalonia / Sistema d’Informació sobre Drogodependències de Catalunya http://drogues.gencat.cat/es/professionals/epidemiologia/sid/index.html  /  Sistema de información sobre Drogodependencias de Catalunya SID.   http://drogues.gencat.cat/es/professionals/epidemiologia/sid/index.html

During the presentation of the 2018 report on drug dependence in Catalonia, one of the main issues was the changes produced in the illicit drug market with the closure of drug houses.
According to this report, in Catalonia there are 13 supervised injection devices – consumption rooms – against which drug houses compete very negatively.
Many of the actions described in the report are modifications of the health and social system as implications for the use of illicit drugs: number of treatments to stop using drugs, hospital emergencies related to drug use, overdose. Few actions focused specifically on the illicit drug market.
Initiatives in this regard would need close monitoring and intense evaluation. Substitution treatment also by intravenous route and avoiding excessive limitation of treatment with benzodiazepines can be considered.

Durante la presentación del informe 2018 sobre la drogodependencia en Cataluña, uno de los temas principales fueron los cambios producidos en el mercado de drogas ilícitas con el cierre de los pisos de venta de drogas.
Según este informe, en Cataluña hay 13 salas de consumo frente a las que los pisos de venta de droga compiten muy negativamente.
Muchas de las acciones descritas en el informe son modificaciones del sistema sanitario y social como repercusiones al consumo de drogas ilícitas: número de tratamientos para dejar de consumir drogas, urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, sobredosis. Pocas acciones se centran específicamente en el mercado de drogas ilícitas.
Las iniciativas en este sentido necesitarían obviamente un seguimiento estrecho y una evaluación intensa. Entre estas nuevas propuestas se puede considerar el tratamiento de sustitución también por vía intravenosa y evitar la limitación excesiva del tratamiento con benzodiacepinas.

Durant la presentació de l’informe 2018 sobre la drogodependència a Catalunya, alguns dels temes principals van ser els canvis produïts en el mercat de drogues il·lícites amb el tancament dels pisos de venda de drogues.
Segons aquest informe, a Catalunya hi ha 13 sales de consum enfront de les que els pisos de venda de droga competeixen molt negativament.
Moltes de les accions descrites en l’informe són modificacions del sistema sanitari i social com repercussions al consum de drogues il·lícites: nombre de tractaments per deixar de consumir drogues, urgències hospitalàries relacionades amb el consum de drogues, sobredosi. Poques accions se centren específicament en el mercat de drogues il·lícites.
Les iniciatives en aquest sentit necessitarien òbviament un seguiment estret i una avaluació intensa. Entre aquestes noves propostes es pot considerar el tractament de substitució també per via intravenosa i evitar la limitació excessiva del tractament amb benzodiazepines.

HIV. Profilaxis post exposición

Recomendaciones en profilaxis post-exposición ocupacional como no ocupacional

Análisis de laboratorio recomendados

A la persona fuente (persona que podría ser origen del contagio

AcHIV y carga viral frente a VIH

AcHB, AcHbs, AgHBs

AcHC, carga viral frente a VHC

A la persona expuesta al contagio

AcHIV y carga viral frente a VIH

AcHB, AcHbs, AgHBs

AcHC

1) Actuación en relación a VIH

Se recomienda utilizar

TDF/FTC  (Viread)  1 comp al día     +  RALtegravir  (Isentress r) 1 comprimido cada 12 horas  siempre que tengamos certeza de función renal preservada.

Si hay posible afectación renal

TAF/FTC (Descovy) comp al día     +  RALtegravir  (Isentress r) 1 comprimido cada 12

Se recomienda una pauta de 28 días de duración

Es recomendable realizar el tratamiento dentro de las primeras 24 horas, en todo caso antes de las 72 horas.

Una posibilidad que facilita la asistencia de la persona expuesta es contar en el centro con  una primera dosis que da margen de 24 horas hasta la visita por el servicio  que va a realizar el seguimiento definitivo.

2) Actuación en relación a Hepatitis B

Persona expuesta al contagio

Vacunada correctamente (AcHBs > 10) Se  halla protegida. No hay que tomar medidas adicionales.*

No vacunada correctamente (AcHBs < 10)

  1. Administrar inmunoglobulina de la Hepatitis B; Dosis de 0.06 ml/kg (12-20 UI/kg) por vía intramuscular. Se debe administrar lo antes posible después de la exposición, preferiblemente en las primeras 24 horas. No se ha demostrado su eficacia si se administra después de 7 días de la exposición.
  2. Si la persona origen del contacto es HBsAG -, puede obviarse la administración de inmunoglobulina de la Hepatitis B.

* De ahí la conveniencia de adecuada vacunación general.

3) Actuación en relación a Hepatitis C

En la actualidad no hay medidas eficaces de actuación postexposición más allá de las exploraciones a realizar a la persona origen o fuente y la persona expuesta

 

Documentación

Gesida. DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN OCUPACIONAL Y NO OCUPACIONAL EN RELACIÓN CON EL VIH, VHB Y VHC EN ADULTOS Y NIÑOS

http://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2017/02/gesida-guiasclinicas-2015-Profilaxispostexposicion-VIH-VHC-VHB.pdf

Listado actualizado de medicamentos http://i-base.info/guides/passport/drug-names

Calendari de vacunacions Generalitat de Catalunya

http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/que_es_la_seguretat_de_pacients/actualitat/img_actualitat/calendari_vacunacions_2017_maig.png

Calendario de vacunación hepatitis B en el contexto de consumo de drogas

http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/reduccio_danys/informes/generalitat_sd_protocol_reducciodedanys_4.pdf

Marruecos, Mediterráneo, nuestras ciudades

En estos días de agosto de 2019 estamos viviendo el drama de la migración en las tres diferentes fases. El reportaje de El Periódico nos muestra la realidad previa de los niños que deambulan solos por  nuestras calles. En la ciudad de Alcazarquivir -como en otras ciudades- se anima a que los adolescentes se jueguen la vida en el mar para alcanzar Europa.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190811/viaje-al-pueblo-de-los-menas-queremos-que-nuestros-hijos-vivan-vuestra-vida-no-la-nuestra-7571007

En el mar, hoy mismo, las personas rescatadas en el Open Arms no tienen donde desembarcar.

Y en las ciudades europeas hay bolsas históricas de personas que han superado las dos fases previas -ganas de marchar de sus lugares de origen, peligros durante el viaje- y se enfrentan a la realidad de salir adelante sin permiso para trabajar.

Excelente reportaje de Elisenda Colell que nos acerca al inicio del proceso.

 

Energy Control

A partir de 1993, han aparecido numerosas iniciativas en la atención a los consumidores de drogas en Barcelona que confieren a la ciudad un modelo plural y vanguardista.

Dentro de estas iniciativas, muy valorable, Energy Control, un referente mundial sobre el estudio del consumo de drogas.

http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170826/otro-plan-drogas-6200834

http://www.elperiodico.cat/ca/societat/20170826/altre-pla-drogues-6200834

https://energycontrol.org/

http://abd-ong.org/

Menors al carrer / Menores en nuestras calles

Niños en la  calle

Hace años, cuando veíamos grupos de niños durmiendo encima de cartones en alguna ciudad lejana, pensábamos que esto no podría ocurrir nunca en la nuestra. Habíamos –creíamos- alcanzado una importante protección de la infancia, generalizado la escolarización y niños vagabundeando solos era algo difícil de imaginar.

El progreso –creíamos- había retrasado la edad de incorporación al trabajo, atajado el analfabetismo y creado un período mínimo de enseñanza obligatorio.

Pero argumentos como crisis e inmigración han modificado sensibilidad y panorama urbano, de manera que ya vemos reportajes de nuestras ciudades, concretamente, Barcelona, con  niños durmiendo en la calle.  A pocos metros del centro turístico de la ciudad como es la Plaza Catalunya y junto al punto de encuentro de grupos de visitantes que se organizan para recorrer la ciudad.

Y  que no sea excusa el que se trate de niños extranjeros o que hayan huido de centros tutelados. Ahmed, 16 años, 1 año en Barcelona, abandonó el centro donde fue ingresado porque –nos dice- era peor que estar en la calle. Estudiante en Marrakech, ahora no estudia. Hace 5 meses que no contacta con su familia. Llegó a Barcelona en camión. Quería ir a Alicante donde tiene primos que trabajan, pero el camión le llevó a otra ciudad. En la noche de Sant Joan cogió un petardo con la mano. Nadie le había dicho que no debía hacerse, como hay tantas otras cosas que en nuestro país no le hemos enseñado.

 

Según la Organización de Naciones Unidas, un menor no acompañado es una persona de menos de 18 años que se encuentra separada de sus padres y no está bajo el cuidado de ningún adulto que por ley o costumbre esté a su cargo.

Los medios de comunicación frecuentemente nos muestran imágenes de menores intentando llegar a nuestro país. Realizan auténticas proezas, corriendo enormes riesgos. Pero una vez han llegado a nuestras ciudades, las dificultades continúan.

Si no tienen otros vínculos, pasan a ser tutelados por las administraciones públicas.

A la rebeldía de estos jóvenes, cambios de hábitos, relación con la publicidad y consumo, cabe añadir los problemas al hallarse sin familiares y con pocos recursos económicos.

No es fácil esta tutela por parte de las instituciones. Lo que exige que estén a cargo de estos menores excelentes profesionales, motivados, con recursos.

En nuestras calles encontramos grupos de estos jóvenes. Algunos menores que se ausentan de sus centros y lugares de formación y otros que ya han cumplido los 18 años y han de abandonar los lugares específicos para menores.

El fracaso de nuestra asistencia a estos niños que han abandonado sus países para acudir al nuestro es precisamente su presencia en las calles. Son nuestros hijos, nuestro futuro en nuestros países o en sus lugares de origen si conseguimos que retornen con una buena formación.

A menudo nos encontramos con críticas del vecindario a su merodear sin objetivo y a faltas o hurtos. Hemos de asumir nuestras propias críticas. Qué irónico superar peligros y penalidades en su viaje a nosotros para acabar en nuestras cárceles. Qué ironía. Qué futuros les estamos ofreciendo.

Se hace necesaria una relectura, un análisis de esta asistencia a estos menores, adultos jóvenes, cuyo objetivo no tiene que ser otro que conseguir ciudadanos responsables y bien preparados