Plan de drogas para la ciudad de Barcelona

Alex Fernández Carli.  Barcelona

Transcripción del grupo de trabajo para la actualización del plan de drogas de la ciudad de Barcelona

Plan tras plan parece que hay cosas que se vuelven a retomar y que muchas veces son cosas tan elementales y básicas como las condiciones y equipamiento para el trabajo o cuestiones relacionados con el estigma, la falta de respeto a derechos de usuarios y trabajadores, las condiciones en las que trabajamos y la dificultad o trabas para el acceso a la red de servicios sociales o recursos por parte de la población que atendemos. Salud mental, patología dual, acceso a programas de alojamiento o de atención sanitaria.
A continuación un primer documento que recoge las aportaciones de diferentes profesionales en cuanto a propuestas de objetivos

 

Objectius operatius

Num Objectius operatius Categoria
1 Ampliar l’horari dels programes de reducció de danys a 24 hores Cartera de serveis
2 Implementar programes de reducció de danys per a persones consumidores d’alcohol en situació de sensellarisme Cartera de serveis
3 Implementar programes de reducció de danys per a persones consumidores de drogues per via no injectada (especialment consum inhalat/fumat) a tots els centres Cartera de serveis
4 Dissenyar programes i recursos per a les persones amb TUS en envelliment Cartera de serveis
5 Implementar programes de recollida de xeringues per parells en tots els centres amb reducció de danys Cartera de serveis
6 Crear un programa pilot de dispensació d’heroïna com a tractament de TUS Cartera de serveis
7 Crear espais de trobada per persones amb TUS, per abordar de forma grupal les seves dificultats en diferents àmbits Cartera de serveis
8 Crear un servei d’atenció domiciliaria per a aquelles persones que no poden acudir als CAS Cartera de serveis
9 Impulsar la dosi mínima de metadona d’urgència, d’accés immediat Cartera de serveis
10 Fomentar els espais que permetin el treball personal des d’un vessant lúdic i creatiu Cartera de serveis
11 Garantir que els serveis d’anàlisi de substàncies son accessibles i s’adeqüen a les necessitats de les poblacions més vulnerables Cartera de serveis
12 Introduir circuit gota seca, per facilitar la detecció de VHC i HIV, i les càrregues virals, de les persones usuàries de REDAN Cartera de serveis
13 Millorar les condicions laborals de la xarxa de drogodependències per tal de disposar d’equips estables Condicions laborals
14 Implementar eines d’avaluació continua de les condicions laborals per tal de detectar stiuacions de violència i malestar i aplicar mesures correctores Condicions laborals
15 Garantir la seguretat i la salut mental i física, tot vetllant per minimitzar els riscos psicosocials, dels i les professionals dels Centres i serveis de reducció de danys Condicions laborals
16 Assegurar una xarxa de coordinació entre els recursos de drogues i altres recursos socials i sanitaris (ESMES, salut mental…) Coordinació
17 Abordar les problemàtiques d’inserció sociolaboral d’una forma personalitzada i en el marc d’una institució especialitzada Coordinació
18 Establir circuits de coordinació entre els CAS i l’Atenció Primària Coordinació
19 Garantir l’equiparament de drets de les persones amb TUS amb la resta de la ciutadania Estigma
20 Utilitzar un llenguatge no sexista i lliure d’estigma inclusiu amb les dones i poblacions de gènere no binari Estigma
21 Promoure la formació per a professionals no especialitzats en drogodependències Formació
22 Fomentar la formació i l’intercanvi d’experiències entre professionals Formació
23 Incorporar formacions compartides entre centres per a compartir estratègies d’acció individual i comunitària Formació
24 Incorporació dels dispositius de reducció de danys al programa docent universitari Formació
25 Confeccionar un pla d’acollida i formació bàsica per a nous professionals de la xarxa de drogodependències Formació
26 Oferir formació continuada per tal de millorar l’expertesa dels equips de drogodependències (per exemple, formació en noves substàncies) Formació
27 Impulsar programes i intervencions amb una visió en noves masculinitats, i perspectiva de gènere i LGTBIQ Interculturalitat i gènere
28 Garantir la continuïtat de Metzineres (un espai de reducció de danys per a dones que usen drogues) Interculturalitat i gènere
29 Incorporar dones i persones de gènere no binaries que usen drogues en el disseny, implementació, seguiment i avaluació del PADB Interculturalitat i gènere
30 Establir als centres espais no mixtos i de seguretat per a les dones Interculturalitat i gènere
31 Desplegar respostes al sensellarisme de dones i persones de gènere no binari que s’adequin a la seva heterogeneïtat Interculturalitat i gènere
32 Millorar l’atenció a les dones que consumeixen i són víctimes de violència masclista Interculturalitat i gènere
33 Establir un programa Housing First d’atenció al sensellarisme per a persones que consumeixen drogues Sensellarisme
34 Garantir alternatives habitacionals a persones amb TUS i sensellarisme Sensellarisme
35 Millorar el programari SICAS Sistema d’informació
36 Recollir nous indicadors que permetin visibilitzar i valorar l’impacte de polítiques i pràctiques adreçades a persones que usen drogues. Sistema d’informació